श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्

श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्:- या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितासा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।। १ ।। आशासु राशिभवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम्।मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्देरविन्दासनसुन्दरि त्वाम् ।। …

Read More